(ref 474-2633 /doc-link2017.07.04)

 

Mic electronics nv

(handelend onder de benaming van ;Mic, MicEtap ,EtapYachting, EtapHousing, EtapIndustries, EtapIndustrial, Gtc (GeneralTents) ; en commercieele merknamen : Gemini Energy Systems, Michigan Compressors, Kjellberg Welding eq; ) ,verder genoemd : “MIC” .

(ondernemingsnummer BE0425.155.156)

(legal adress: Dorpsstraat 25 Be – 9980 Sint Laureins Belgium )

 

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN MIC BIJ VERKOOP ,PRODUCTIE, AANNEMING,BOUW, EN VERHUUR EN VAN GOEDEREN EN ADVIESVERLENING. (geldig vanaf 2010.01.01 , laatst gewijzigd per 2015.01.01)

(ref 474TDP-2633)

 

1. Toepasselijkheid

-------------------

-1. Behoudens uitdrukkelijk en schriftelijk door MIC vermeld, met koper of contractant, hierbij te noemen " koper/huurder" overeengekomen wijziging(en), zijn de bepalingen van deze voorwaarden van toepassing op ieder door MIC uitgebrachte offertes, gedane aanbiedingen, de acceptatie ervan door de koper/huurder alsmede de aldus tot stand gekomen overeenkomst van koop of verkoop, verhuur of dienstverlening , dit bevestigd door het kontrakt , order of betaling door de klant .(email , fax , sms bevestigingen zijn bindend en worden door beide partijen aanvaard.)

Door het aangaan van een overeenkomst met MIC verklaart de koper / huurder bekend te zijn en in te stemmen met de algemene voorwaarden en eventuele wijzigingen daarvan.

Andere (eigene) in- of verkoopvoorwaarden worden uitdrukkelijk buiten beschouwing gelaten ; tenzij expliciet op de verkoopsovereenkomst vermeld.

-2.De nietigheid of vernietigbaarheid van een (1) of verscheidene van de bepalingen van deze algemene voorwaarden laat de toepasbaarheid van de overige bepalingen onverlet.

 

2. Aanbieding

-------------

-1. Elke door MIC uitgebrachte offerte, of aanbieding, of tarief is vrijblijvend.

 

3. Prijs / schade gevallen

--------

-1. Tenzij anders overeengekomen, is de door MIC opgegeven verkoopprijs de prijs af fabriek.

- De goederen reizen steeds op risico van de koper/huurder.

- De verantwoordelijkheid voor het transport af fabriek tot de koper/huurder ligt bij de koper/huurder, ook al is de vervoerder rechtstreeks door MIC aangeduid.

Ingeval van transportschade dient de koper/huurder :

-a) de schade te melden op de vrachtbrief, met een zo gedetailleerde mogelijke beschrijving van de schade

-b) aangetekend de vervoerder per kerende in gebreke te stellen en de transportschade op de vervoerder te verhalen

-2. In de door MIC opgegeven (huur)prijzen zijn niet inbegrepen, de kosten van transport en transportverzekering, de kosten van installatie van het gehuurde, en de kosten van door of namens MIC te verrichten herstellingen

De kosten zullen apart door MIC aan de koper/huurder in rekening worden gebracht.

De huurprijs wordt berekend per kalenderdag.

De dag van aflevering en die van terugbezorging op het, door MIC , aangegeven adres worden als volle huurdagen aangemerkt.

 

-3. Prijsgegevens zijn steeds exclusief BTW.

 

4. Betaling

-----------

-1. Betaling wordt geacht te hebben plaatsgevonden zodra het betreffende bedrag door MIC volledig is ontvangen.

Normale betaling is kontant bij de levering netto , hetzij vooraf, voor de aanvang van de werken en voorbereidingen in onze fabrieken of onderaannemers.

(specifiek in het geval van klantgebonden constructies en gebouwen).

Indien de klant een open account krediet heeft van bv 30 dagen (na bevestiging door onze boekhouding; dient de koper die betaaltermijn strikt na te leven.

Herstellingen en Huur zijn steeds kontant bij levering of vooraf betaalbaar.

De koper/huurder is niet bevoegd op de in de factuur vermelde prijs enig bedrag wegens door hem gestelde tegenvorderingen in mindering te brengen.

 

-2. Tenzij anders op de facturen vermeld, is de vervaldag bij ontvangst van de faktuur kontant netto.

Daarna wordt een nalatigheidsinterest van 1.5% per maand berekend, zonder een aanmaning te noodzaken.

Het bedrag der onbetaalde facturen zal als schadevergoeding van rechtswege verhoogd worden met 20% en met een minimum van 150 EUR0 vanaf de dag volgend op de vervaldag dezer facturen. Dit zonder voorafgaandelijke inmorastelling en onverminderd in hoofdsom, nalatigheidsinterest, innings- , aanmanings- en vervolgingskosten ,gerechts en advocaat kosten, voor zover gebleken is dat de verschuldigde bedragen niet op de vervaldag voldaan zijn.

De goederen blijven volledig eigendom van MIC tot het ogenblik van de volledige betaling.

Vermelde schadevergoedingen zijn verschuldigd , ten einde ons te vergoeden voor al de (buiten)gerechtelijke onkosten, tijdsverlies, administratieve kosten en ereloon.

 

-3. MIC heeft het recht aan de koper/huurder een vergoeding in rekening te brengen voor de kosten van opslag van de gereedgekomen goederen indien deze, om welke reden dan ook, niet tijdig door de koper/huurder in ontvangst worden genomen.

 

-4. Elke betaling van openstaande facturen wordt geacht te dienen ter voldoening van de oudste openstaande post.

 

-5 .WANBETALING : wanneer geleverde goederen wegens wanbetaling dienen teruggenomen zal een verbruiksvergoeding aangerekend worden a rato van de normale huurprijs van de machine of de goederen;vanaf de dag van levering van de goederen tot de teruggave door de klant of terugname door MIC.

Een terugname wegens wanbetaling kan enkel aan MIC zelf .

 

-6. Elke aangetekende aanmaning ,ingebrekestelling word minimaal voor 10.- euro administratiekosten berekend. (onverminderd met alle bovenstaande kosten)

 

5. Leveringstijd

----------------

-a. Overschrijding van de leveringstijd,door welke oorzaak dan ook, geeft de koper/huurder geen recht op schadevergoeding,opschorting of ontbinding van de overeenkomst,dan wel tot het niet nakomen van enige verplichting die voor hem uit deze of uit enige andere met MIC gesloten overeenkomst mocht voortvloeien.

 

6. Aansprakelijkheid

--------------------

-a. MIC stelt zich tegenover de koper/huurder uitsluitend aansprakelijk voor gebreken aan de geleverde goederen, optredend tijdens de in de overeenkomst vermelde garantieperiode, tenzij de schade het gevolg is van het feit dat de koper/huurder de goederen gebruikt in strijd met de daarbij verstrekte gebruiksaanwijzingen of anderszins bij het gebruik een fout maakt.

 

-b. De aansprakelijkheid van MIC is beperkt tot de waarde van een geleverd gebrekkig goed of tot vervanging van dat goed of een onderdeel daarvan.

In geen enkel geval kunnen schadeclaims de waarde van de geleverde goederen overtreffen.

 

-c. Koper/huurder vrijwaart MIC voor aanspraken van derden uit welke hoofde ook, voor schade ontstaan buiten toedoen van MIC.

 

-d. In geen enkel geval kan schade geclaimd worden , voor om het even welke zaak of gebeurtenis, waarvan Mic niet vooraf :

* op de hoogte is gebracht (schriftelijk)

* waar mic niet de mogelijkheid heeft gekregen op een normale wijze de zaak na te zien en desgewenst , indien van toepassing , te regulariseren.

* In geval gebreken zouden vastgesteld zijn, dient mic in eerste instantie de mogelijkheid hebben deze te regelen.

* In geen enkel geval zullen fakturen of vorderingen van derden ontvankelijk zijn , noch van toepassing kunnen zijn zonder dat mic voldoende mogelijkheid heeft gekregen een zaak te regelen.

(zou zich iets voordoen )

 

7. Zichtleveringen

------------------

-a. Zichtgoederen vallen steeds onder de verantwoordelijkheid en risico van de zichthouder.

-b. Bij verkoop dient de zichthouder MIC onmiddellijk schriftelijk in te lichten, en het bedrag onmiddellijk aan MIC over te maken, ook indien hij nog geen facturen ontvangen heeft.

-c. De geldende facturatieprijs is de prijs van de dag der melding, en niet de prijs geldend op het ogenblik der levering der zichtzending.

Dit houdt in dat de zichthouder bij aankoop van de zichtgoederen zichzelf dient te informeren bij MIC over de op dat ogenblik geldende prijs van de zichtgoederen.

-d. MIC heeft ten allen tijde het recht zichtgoederen terug te halen, gezien zichtgoederen steeds eigendom van MIC zijn.

-e. De zichthouder dient ten allen tijde, op elk vezoek van MIC, de goederen onmiddellijk franco MIC - adres terug te bezorgen in originele toestand

-f. Beschadigingen aan zichtzendingen worden aangerekend.

 

8. Terugzendingen

-----------------

-1. Enkel mogelijk na schriftelijke bevestiging en akkoord van MIC ( er wordt een RMA nummer toegekend).

-2.Goederen bij MIC binnengekomen zonder RMA nummer, blijven 14 dagen ter vrije beschikking van de afzender, daarna is MIC niet meer verantwoordelijk voor deze goederen.

- 3. Noodzakelijk bij terugzending :

a) RMA nummer

b) bijvoegen : - copie originele leveringsbon

  - copie factuur

c) portvrij en onbeschadigd toegestuurd aan MIC

d) kreditering van teruggezonden goederen met RMA nummer aan het initieel bedrag minus 20% (behandelings- en commerciele kosten) met een minimum van 15 EURO.

 

9. Waarborg

De standaard waarborg periode bedraagt 12 maand , welke kan verlengd worden met eenmalig nog eens 12 maand na een servicebeurt of inspectiebeurt (door mic of mic erkende dealer/werkplaats) en die valt binnen de eerste 12 maand na aankoop/levering ;

met een maximum gebruiksduur van;

- Benzine motoren ; 300 h

- Diesel motoren 3000 rpm : 300 h

- Diesel motoren 1500 rpm : 500 h

  (1H = 100 km/h ; zodat 300 h gelijkstaat met 30.000 km)

- Zuiger Compressoren : 500 H

- Schroef- Compressoren : 1000 H

 

Waarborg geld enkel en alleen indien eerste onderhoud (normaal 100H en binnen de max termijn van 1 jaar) ; en periodiek onderhoud is uitgevoerd;

Onderhoud zelf kan nooit als waarborg betiteld worden.

De waarborg kan in de meeste gevallen met 1 jaar verlengd worden, in zoverre het normaal onderhoud door mic of een erkende vertegenwoordiger binnen de termijn van het eerste jaar vakkundig is uitgevoerd. (in de waarborg periode dient in elk geval het verplicht en normaal onderhoud vakkundig rechtstreeks door mic of een door mic erkende werkplaats uitgevoerd.)

----------------------------------------------------------------------

Waarborg geldt enkel en alleen voor herstelling van machines in onze werkhuizen. Dit wil zeggen dat alle machines bij ons franco dienen binnen te komen. De port voor terugzendingen zal in elk geval aangerekend worden.

Bij herstellingen ter plaatse (indien duidelijk overeengekomen) wordt de km-vergoeding en de reistijd doorberekend.

Waarborg kan enkel verleend worden mits het MIC-waarborg formulier volledig ingevuld aan ons is toegestuurd.

 

ZEER BELANGRIJK ;

--------------------

- Waarborg geldt enkel indien een ONDERHOUDSKONTRAKT is afgesloten met MIC ,of een door mic erkende firma;

Zonder vakkundig onderhoud en overeenkomende onderhoudsfaktuur, kan nooit waarborg op een machine toegekend worden;

In de praktijk dient elke machine een gewoon nazicht te hebben binnen de eerste 3 maand na ingebruikname (hetzij max 100 h of 10.000 km ; eerste nazicht) ; en daarna , afhankelijk van de draaiuren; in elk geval minimaal jaarlijks.

- Waarborg dient steeds op voorhand aangevraagd.

Het kan niet dat stukken of onderdelen opgehaald worden met gewone bestelbon; waarbij achteraf gesteld word dat deze stukken onder waarborg dienden geleverd te worden.

- Waarborg kan wel achteraf aangevraagd; doch de afgehaalde stukken dienen eerst betaald te worden vooraleer een kreditering kan plaats vinden.

 

Uitzonderingen op de waarborg

-----------------------------

a) verbranden van electrische motoren en alternatoren ; (o.a. kompressoren, reinigers, electrisch gereedschap; alternatoren van stroomaggregaten; )

Er wordt nooit waarborg verleend op driefasige motoren welke op twee fasen gedraaid hebben, alsook op motoren welke duidelijk overbelast zijn.

 

b) machine onderdelen niet onderhevig aan waarborg o.a.

- lastoortsen van halfautomaten

- kabels

- stukken welke door hun aard niet aan waarborg onderhevig kunnen zijn

c) verbranden van lastransformatoren,d.w.z. transfos welke in transformatoren, gelijkrichters en halfautomaten voorkomen, en welke verbrand zijn. De reden is meestal door overbelasting van de machine, waarvoor wij uiteraard niet verantwoordelijk kunnen zijn.

Enige uitzondering kan zijn indien er een constructie-wikkelfout in de transfo zou zijn , doch zal deze binnen de 2 uur na de eerste ingebruikstelling reeds verbranden, zodat dit zichzelf uitwijst.

d) benzine en dieselmotoren, alsook toestellen welke door klant ingebouwd worden of een applicatie mee gefabriceerd, dienen door ons expliciet goedgekeurd te worden in hun samenbouw, teneinde recht op waarborg te hebben.

In speciaal geld zulks voor benzine en diesel motoren welke ingebouwd worden ; en waar koelingsproblemen zich kunnen voordoen.

Bij in- of opbouw kunnen zich ook trillingsproblemen voordoen in bepaalde gevallen; een wisselwerking fabricant motor, en fabricant applicatie ; met een waarborg certificaat voor de applicatie is hier steeds noodwendig.

 

e) DRAAIEN ZONDER OLIE ; geeft nooit recht op waarborg.

Alle nieuwe machines worden normaal zonder olie geleverd;

Derhalve dient steeds voor ingebruikname olie op de motor gedaan.

Elke dag voor het starten dient het oliepeil gecontroleerd.

Krassen op de Krukas; (op de schelpen of de krukas); zijn een onweerlegbaar bewijs van draaien zonder olie;

Draaien zonder of te weinig olie heeft in zeer veel gevallen totale beschadiging van de motor tot gevolg, waarbij waarborg nooit zelfs maar in vraag kan komen.

 

10. Mic Onderaannemers en Mic-medewerkers – benadering

a/ Elke klant zal zich onthouden, Mic Medewerkers , Personeel en onderaannemers binnen een minimum periode van 2 jaar na afsluiten van overeenkomst of werk , rechtstreeks te kontakteren of werken te laten uitvoeren , hetzij rechtstreeks of onrechtstreeks (dmv tussenstrukturen) , ondubbelzinnig voor dezelfde werken door mic met de klant gerealiseerd.

Het aannemen van mic-werknemers ,mic-onderaannemers, voor dezelfde werken , zonder expliciete schriftelijke toestemming van mic is kompleet niet toegelaten.

Schadevergoeding voor dergelijke inbreuken is minimaal 100% van de prijs of geschatte waarde der uitgevoerde werken , inclusief werk en goederen + kosten .

c/ De periode van 2 jaar gaat in, vanaf de initieele overeenkomst met mic , hetzij vanaf de beeindiging der werken. (laatste werk/faktuur datum.)

De laatste uitvoerings datum geld als startdatum voor de start van de 2 jaar – non contact periode.

d / Mic medewerkers rechtstreeks kontakteren , teneinde andere werken na de officieele mic-werkuren te laten uitvoeren, ook als deze werken geen verband houden met de mic werkzaamheden valt ook onder deze bepaling en overeenkomst.

 

e/ In geen enkel geval kunnen ook patenten, of tekeningen , schetsen, interne vertrouwelijke informatie gebruikt worden.

(dit geld voor: bouwplannen, technische beschrijvingen, computer programmatuur , in de meest uitgebreide zin, klanten en leveranciers gegevens )

Dergelijke inbreuken , leiden minimaal tot 100% boete claim van de waarde van de uitgevoerde werken of producten.

(te verhogen met de gerechtskosten en alle daaraan gerelateerde kosten.)

 

 

11. Klachten

------------

Dienen binnen de 3 dagen na levering bij aangetekend schrijven gedaan te worden.

Dit aan het officieel door mic ingedragen rechtmatig adres.

Diensten en onderaannemingen ,gerelieerd na de levering van deze goederen , zijn geen

regel tot uitstel van klachten betreffende de levering.

 

12. Geschillen – Rechtbanken

--------------

Bij gebeurlijke betwisting is enkel een rechtbank door Mic aangeduid bevoegd

Leveringen en diensten aan firmas in het buitenland, vallen ook en enkel onder de bevoegdheid van de rechtbanken , door Mic aangeduid , hetzij in Belgie,Nederland , hetzij in een ander land , waar mic bepaald , welke rechtbank zich over een zaak kan uitspreken.

(Normale rechtbanken zijn Gent/Belgie en Terneuzen(middelburg)/Nederland)

 

De partijen komen overeen dat in geval van betwistingen, die verband houden met een overeenkomst , elke partij, zonder afbreuk te doen aan het gerechtelijk wetboek,

Ivb met rechtsplegingsvergoeding, de kosten van en het ereloon van hun juridische , technische en andere raadslieden, zelf draagt , en deze post word uitgesloten van

Eventueel te verhalen schade.

 

13. PRAKTISCHE VERKOOPINFORMATIE

---------------------------------

A/TARIEF

Deze tarief is verdeeld in hoofdgroepen . Raadpleeg hiervoor de index. De aangeduide prijzen zijn de Verkoopprijzen in EURO, exclusief BTW.

De nummering van de bladzijden komt overeen met de eerste groep welke op het blad voorkomt.

Alle prijzen ,tenzij anders specifiek vermeld zijn prijs per 1 stuk.

Dus nooit per verpakking, doch aanrekening van het aantal stuks in een bepaalde verpakking.

Om misverstanden te vermijden is onze ganse tarief gebaseerd op de prijs van 1 stuk.

Basis bestaan er 3 soorten produkten;

- Hoofdprodukten

- Slijtstukken (stukken welke op regelmatige basis dienen vervangen te worden (olie,luchtfilters; stroombekken, gasbuizen, enz; )

- Wisselstukken (stukken nodig voor herstelling van een produkt)

B/Kortingen

Na elke prijs staat een code welke U terug kunt vinden in de kortinglijst.

De Hoeveelheid (kortinglijst) laat U toe Uw juiste netto prijs te bereken

Op aankoop van wisselstukken ; onder de 100.- EUR netto kan nooit enigerlei korting toegekend worden.

C/ZICHTLEVERINGEN;

zie punt 7- algemene verkoopvoorwaarden

OPM: normale zichtleveringen gebeuren voor een max termijn van 1 week, U haalt en brengt ook de goederen terug. In originele verpakking, onbeschadigd, en kompleet.

D/LEVERINGSTERMIJNEN

Wisselstukken en dringende leveringen: Bij bestelling voor 14 uur worden deze nog dezelfde dag verstuurd en in principe de eerste werkdag erna uitgeleverd over gans Belgie.

Voor normale zendingen dient de leveringstermijn voor elk product afzonderlijk in acht genomen

.

E/ PORT

- wisselstukken :100% aanrekening op faktuur, port ABX of Mic-tranportfirma.

- standaard leveringen : via spoorweg of transportfirma verstuurd;

 

- In geval levering door MIC zelf, worden ook bovenstaande transportkosten aangerekend.

Mits schriftelijke overkomst(max geldig voor 1 jaar) leveren wij franco vanaf 1250.- EUR netto goederenwaarde.(belgie /nl) , doch enkel indien zo op de verkoopsovereenkomst.

F/ZELF AFHALING

gelieve Uw bestellingen indien mogelijk vooraf door te geven met fax of email.

G/ DEMONSTRATIES

(oa met halfautomaten, enz)

enkel voor dealers:

- principe gebaseerd op 50% risico spreiding der kosten ;elk 50-50

Alles word normaal aangerekend volgens geldende tarieven, uren en km, en daarop 50%.

Tenzij anders expliciet schriftelijk op voorhand andere regeling overeengekomen.

 

H/ BEHANDELINGSKOSTEN

leveringen welke dienen toegestuurd of aan huis geleverd;

ALLE BESTELLINGEN ONDER 125.- EUR NETTO:

aanrekening behandelingskosten: 10.- EUR (of anders vermeld.)

(+ port + verpakking )

 

I/ BETALINGEN

----------------

ZIE OOK PUNT 4 ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

Behoudens anders overeengekomen zijn alle leveringen kontant betaalbaar.

Zijn steeds kontant betaalbaar:

- Herstellingen

- Wisselstukken

Leveringen, gaande over herstellingen of wisselstukken zijn , ongeacht elke overeenkomst steeds kontant betaalbaar bij levering.

 

J/ WAARBORG

 

Wenst U wisselstukken, goederen of diensten onder waarborg, gelieve dan het standaard-MIC waarborg formulier in te vullen.

(ook per fax of mail verkrijgbaar).

BIJVOEGEN:

 

* COPIE VAN DE AANKOOPFAKTUUR MIC.

* COPIE VAN DE VERKOOPFAKTUUR AAN DE Eind-KLANT

* SERIE NUMMER VAN DE MACHINE VERMELDEN OP DE VERKOOPFAKTUUR .

* COPIE VAN ONDERHOUDSBEURTEN

 

Herstelling welke U onder waarborg wenst uitgevoerd:

1.Bij voorbaat de waarborg aanvragen.

(Vraagt U waarborg na de herstelling , dan dient U eerst de herstelling te betalen en deze word U na toekenning van de waarborg gecrediteerd.

2.De Goederen franco onze herstellingsdienst bezorgen.

Portkosten worden wel in rekening gebracht.

3.In bepaalde gevallen beslissen wij niet zelf over de waarborg , doch onze subleverancier.

Wij kunnen enkel waarborg verlenen of krediteren wanneer onze subleverancier ons over de gevraagde waarborg geinformeerd heeft.

 

14. ALGEMENE VOORWAARDEN ONDERHOUD EN HERSTELLINGEN TER PLAATSE

General sales conditions for servicing and repair at site

 

Gelieve bijgaand formulier ondertekend voor akkoord terug te willen faxen of email

1.U verklaart zich akkoord ; zonder enig voorbehoud : te betalen;

- km vergoeding service wagen heen /terug: 0.25 eur/km (hetzij de forfaitaire verplaatsingsvergoeding volgens ons algemeen tarief.

- Werkuren omvatten:

- (standaard werkuren :)

- A/ telefonisch doornemen met de klant wat fout is (normaal: 10 min.)

- B/ Ophalen van de te verwachten ; noodzakelijke stukken voor Uw specifieke machine ; (ong 15 min , afhankelijk van de complexiteit van de herstelling)

- C/ Reistijd Mic locatie tot Klant , tot terug bij Mic .

- D/ terug plaatsen van de ongebruikte stukken.

- De noodzakelijke onderhouds – of vervangen onderdelen.

2. Mic kan onmogelijk waarborgen alle noodzakelijke onderdelen bij de eerste interventie in de service wagen voorhanden te hebben.

Derhalve is het goed mogelijk dat een tweede interventie in sommige gevallen noodzakelijk is.

3. De Mic – service technieker heeft een voldoende opleiding om basis interventies zo snel en accuraat mogelijk uit te voeren.

Zou zich echter de dag erna terug een probleem voordoen, dan kunnen wij dit niet als waarborg beschouwen en zal dit als een nieuwe interventie worden aanzien.

4. Ingeval het toestel onder fabriekswaarborg valt; dient wel in elk geval de verplaatsings tijd + km te betalen.

Volledige waarborg is enkel en alleen voor machines welke bij MIC aangeleverd worden en daar terug opgehaald.

5. Waarborg geld enkel en alleen indien de waarborg voor de interventie schriftelijk is aangevraagd, samen met copie van de aankoopfaktuur en het waarborgformulier .

6. Normaal Onderhoud kan nooit als waarborg worden aanzien.

7. Mic kan enkel en alleen verantwoording dragen voor machines waar mic het onderhoud , of een door MIC erkende werkplaats het onderhoud uitvoert.

8. De Waarborg vervalt, ingeval de noodzakelijke onderhoudsbeurten niet of onvolledig zijn uitgevoerd.

9. Betaling van interventies gebeurt steeds kontant, max binnen de 8 dagen na uitvoering en ontvangst van de faktuur netto faktuurbedrag.

  10. De klant erkent de volledige verkoopsvoorwaarden van mic te aanvaarden .

 

15.Nietigheidsbding

 

De Nietigheid van een deel van deze overeenkomst , leidt niet op zich tot de nietigiheid van het geheel van deze overeenkomst of voorwaarden.

 

 

  Ref : 474-2633 – mic verkoopsvoorwaarden